منفیمثبت (به این مطلب رای بدهید!)

گزارش تصویری نمایشگاه امنیت اخلاقی در مهد​یشهر‎

عکاس: سیدمحمدعلی شاهمیری